تاريخ : جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ | 13:30 | نویسنده : پروانه فروزنده

        فوایدجنگل

در جنگل ها انواع قارچ ها، میوه ها و حتی ساقه های گیاهان و درختان دیده می شود که غذای عده ی زیادی از انسان ها را تشکیل می دهند. درختان جنگل گاز کربن دی اکسید هوا را دریافت می کنند و طی عمل فتوسنتز، آن را تبدیل به اکسیژن می کنند. همچنین چوب درختانی جنگلی در ساختمان سازی، تهیه ی کاغذ و تهیه ی وسایل منزل کاربرد دارد. جدای از همه ی این ها، سایه ی درختان جنگل های انبوه، هر آدمی را از گرمای طاقت فرسا نجات می دهد!